Reklamačný poriadok spoločnosti KidsMonitor.io, a.s.

A.   Úvodné ustanovenia

 1. V súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) vydáva spoločnosť KidsMonitor.io, a.s.,  so sídlom Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 02 Žilina, IČO: 51 105 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10930/L, DIČ: 2120604255, IČ DPH: SK 2120604255 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) tento reklamačný poriadok. Účelom tohto reklamačného poriadku je informovanie používateľa v postavení spotrebiteľa (ďalej ako „Používateľ“), s ktorým Prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu o poskytovaní služby v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. 
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby kúpené Používateľom od Prevádzkovateľa  prostredníctvom stránky www.kidsmonitor.io alebo aplikácie KidsMonitor.io.
 3. Tento reklamačný poriadok je zverejnený na stránke www.kidsmonitor.io a je umiestnený v sídle Prevádzkovateľa.
 4. Používateľ je povinný oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa.

B.   Zodpovednosť Prevádzkovateľa a záručná doba

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že služba poskytnutá Používateľovi budú spĺňať požiadavky na kvalitu služby v súlade s povahou danej služby a zmluvou o poskytovaní služby uzavretou s Používateľom.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie jeho povinností, a to z dôvodu bezpečnosti, vyskytnutí sa prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo revízie, údržby alebo odstraňovania vád systému. O dočasnom pozastavení prístupu k službe Prevádzkovateľ informuje Používateľa oznamom zverejnenom na stránke www.kidsmonitor.io.
 3. Záručná doba na službu trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba a začína plynúť odo dňa zakúpenia služby. Záručná doba na službu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Používateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady poskytovanej služby, až do doby vybavenia reklamácie, kedy mohol službu opäť využívať.
 4. Používateľ má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa reklamáciu na kvalitu poskytovanej služby a správnosť ceny vyúčtovanej za jej poskytnutie, ak táto cena nezodpovedá aktuálnemu a platnému cenníku služby.
 5. Ak služba vykazuje vady, má Používateľ právo uplatniť reklamáciu písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo emailom na adrese info@kidsmonitor.io . 
 6. Používateľ je povinný reklamovať u Prevádzkovateľa vady služby počas záručnej doby bez zbytočného odkladu jej zistení.
 7. Pri uplatnení reklamácie Používateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové obdobie, počas ktorého podľa Používateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. Používateľ ďalej  uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje.
 8. Ak Používateľ uplatní reklamáciu, Prevádzkovateľ alebo ním poverený zamestnanec poučí Používateľa o jeho právach; na základe rozhodnutia Používateľa, ktoré z týchto práv si uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Používateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo žiadať poskytnutie novej služby.
 9. Prevádzkovateľ vydá Používateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie prevádzkovateľ doručí Používateľovi ihneď po uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť Používateľovi ihneď, Prevádzkovateľ je povinný toto potvrdenie doručiť Používateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

C.   Dôvody na zánik nároku Používateľa na uplatnenie reklamácie

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady na službe spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služby alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poruchy služby spôsobené nevhodnosťou prípadne nedostatočným vlastným technickým vybavením Používateľa alebo nesprávnym postupom Používateľa pri užívaní vlastného technického vybavenia alebo pri používaní služby alebo vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania služby.
 3. Uplynutím záručnej doby zaniká nárok na uplatnenie reklamácie. Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká tiež z dôvodu, ak Používateľ nepreukáže, že si danú službu objednal a zaplatil za ňu.

D.    Vybavenie reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa v súlade so zákonom rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú (poskytnutím novej služby), vrátením ceny za poskytovanú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 2. Reklamácia sa vybavuje v rozsahu popisu vady uvedenej Používateľ v oznámení o uplatnení zodpovednosti za vady poskytnutej služby.
 3. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad o najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Používateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V tomto prípade je Prevádzkovateľ povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Používateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby (poskytnutie novej služby), ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Používateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla používať ako služba bez vady, má Používateľ právo na výmenu služby (poskytnutie novej služby) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Používateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Používateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po odstránení vady alebo pre väčší počet vád službu riadne používať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Používateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.
 5. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Používateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za novú službu (poskytnutie novej služby).

E.    Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia.
 2. Príslušným orgánom, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaní povinností Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39.
 3. Na ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené týmto reklamačným poriadkom, sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Pokiaľ má Používateľ postavenie podnikateľa, zodpovednosť za vady služieb, poskytovaných Prevádzkovateľom sa riadi ustanoveniami zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

V Žiline, dňa 19. 4 2018