Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KidsMonitor.io, a.s.

I. Vymedzenie pojmov a úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom portálu www.kidsmonitor.io a aplikácie KidsMonitor.io ako aj poskytovateľom služieb dostupných na portáli alebo v aplikácii sa rozumie spoločnosť KidsMonitor.io, a.s., so sídlom Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 02 Žilina, IČO: 51 105 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10930/L, DIČ: 2120604255, IČ DPH: SK 2120604255 . Kontaktná písomná adresa: Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 02 Žilina, e-mailová adresa: info@kidsmonitor.io, tel. kontakt: 00421 41 270 5661 (ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „Poskytovateľ“).
 2. Používateľom portálu www.kidsmonitor.io alebo aplikácie KidsMonitor.io sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na portál Prevádzkovateľa alebo využíva aplikáciu KidsMonitor.io alebo služby poskytované Prevádzkovateľom na portáli alebo v aplikácii (ďalej v texte ako „Používateľ“).
 3. Portálom sa rozumie web stránka www.kidsmonitor.io prevádzkovaná Prevádzkovateľom obsahujúca informácie o funkcionalitách aplikácie KidsMonitor.io, umožňujúca registráciu používateľa a vytvorenie konta používateľa, pomocou ktorého je možné vykonávať správu zariadení, do ktorých bola nainštalovaná aplikácia KidsMonitor.io (ďalej v texte ako „Portál“).
 4. Aplikáciou sa rozumie aplikácia KidsMonitor.io prevádzkovaná Prevádzkovateľom, ktorej úlohou je správa aktivít urobených na zariadení tretích osôb a monitorovanie zariadení tretích osôb. Je určená primárne pre rodičov, umožňuje rodičom získať kontrolu nad využívaním zariadení ich deťmi, umožňuje ochrániť deti pred nevhodným obsahom na internete alebo umožňuje monitorovanie zariadení ich detí. Jednotlivé funkcie aplikácie sú dostupné pre používateľa v rámci jeho konta (ďalej v texte ako „Aplikácia“).
 5. Kontom Používateľa sa rozumie konto vytvorené v procese registrácie obsahujúce údaje Používateľa, pomocou ktorého Používateľ spravuje zariadenia, do ktorých bola nainštalovaná aplikácia KidsMonitor.io (ďalej v texte ako „Konto Používateľa“).
 6. Podmienkami sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa, ktoré stanovujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Používateľom pri vstupe Používateľa na Portál alebo pri využívaní Aplikácie alebo služieb dostupných prostredníctvom Portálu alebo Aplikácie (ďalej v texte ako „Podmienky“).
 7. Využívanie služieb Aplikácie Používateľom je podmienené registráciou Používateľa na Portáli alebo v rámci Aplikácie a zakúpením licencie na využívanie Aplikácie.
 8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39.
 9. Používaním Aplikácie alebo využitím ďalších služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami.

II. Udelenie súhlasu s používaním Aplikácie

 1. Prevádzkovateľ disponuje výhradnou, časovo neobmedzenou a rozsahom neobmedzenou licenciou k Aplikácii udelenou v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Prevádzkovateľ je oprávnený udeľovať súhlas na použitie Aplikácie tretím osobám.
 2. Prevádzkovateľ na základe týchto Podmienok udeľuje Používateľovi nevýhradnú, územne neobmedzenú licenciu, trvajúcu počas predplateného obdobia na používanie Aplikácie v zmysle cenníka Aplikácie. Udelenie súhlasu s používaním Aplikácie predstavuje poskytnutie služby, ktorej predmetom je sprístupnenie Aplikácie Používateľovi vrátane jej funkcionalít predplatených Používateľom v zmysle cenníka Aplikácie. Súhlas na použitie Aplikácie sa udeľuje odplatne, odmena za použite Aplikácie počas predplateného obdobia je určená v cenníku.

III. Základné podmienky používania Aplikácie

 1. Používateľ nesmie používať Aplikáciu v rozpore s týmito Podmienkami.
 2. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Aplikácie alebo ju meniť. Sú zakázané akékoľvek iné reprodukcie Aplikácie alebo úpravy Aplikácie.
 3. Používateľ je povinný pri využívaní služieb Portálu alebo Aplikácie dodržiavať tieto Podmienky, všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa momentálne nachádza.
 4. Používateľ berie na vedomie, že Aplikácia je určená na správu a kontrolu tretích zariadení pomocou Konta Používateľa. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať správu a monitorovanie zariadení, do ktorých bola Aplikácia nainštalovaná.
 5. Ochrana súkromia Používateľov je pre Prevádzkovateľa veľmi dôležitá. Osobitná úprava práv a povinností v oblasti ochrany súkromia je uvedená v článku VII týchto Podmienok.
 6. Vzhľadom na charakter poskytovania služieb, Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

IV. Registrácia Používateľa, bezpečnosť Konta Používateľa a zrušenie Konta Používateľa

 1. Používanie Aplikácie je podmienené registráciou. Používateľ je oprávnený vytvoriť si svoje konto na Portáli alebo v rámci Aplikácie. Prostredníctvom jedného Konta Používateľa je možné spravovať a monitorovať maximálne 50 zariadení.
 2. Používateľ môže byť v procese registrácie vyzvaný, aby zadal nasledovné registračné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, heslo. Používateľ je povinný pri registrácii zadávať len údaje zodpovedajúce skutočnosti a tieto údaje, v prípade ich zmeny, aktualizovať. Údaje Používateľa uvedené v jeho profile je možné kedykoľvek upraviť, a to prostredníctvom sekcie zmena údajov prístupné po prihlásení na následujúcej webovej adrese: https://www.kidsmonitor.io/action/settings
 3. Používateľ sa prihlasuje do svojho Konta Používateľa prostredníctvom e-mailu a hesla zvoleného pri registrácii prípadne upraveného v priebehu využívania svojho konta.
 4. Používateľ je povinný uchovávať svoje prístupové údaje do Konta Používateľa v tajnosti a je povinný správať sa tak, aby nedošlo k zneužitiu Konta Používateľa treťou osobou. V prípade podozrenia na neoprávnenie použitie Konta Používateľa, je tento Používateľ povinný bezodkladne o tom informovať Prevádzkovateľa.
 5. Používateľ týmto berie na vedomie, že zodpovedá za činnosť vykonanú prostredníctvom svojho Konta Používateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím Konta Používateľa spôsobenú porušením týchto Podmienok Používateľom,
 6. Používateľ je oprávnený zrušiť svoje Konto Používateľa kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.
 7. Prevádzkovateľ je v prípade podozrenia na zneužitie Konta Používateľa alebo v prípade straty hesla ku Kontu Používateľa, oprávnený dočasne zamedziť prístup Používateľa do jeho Konta Používateľa.
 8. Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že v prípade porušenia týchto Podmienok Používateľom je oprávnený zrušiť jeho Konto Používateľa ako aj zamedziť jeho ďalšej registrácii.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odoprieť alebo obmedziť Používateľovi využívanie Aplikácie, prístup do jeho Konta Používateľa a to z dôvodu porušenia týchto Podmienok.

V. Všeobecné pravidlá správania sa Používateľa

 1. Používateľ je povinný správať sa tak, ako nedochádzalo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov štátu, v ktorom sa daný Používateľ nachádza.
 2. Používateľ nie je oprávnený, bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa, obsah Portálu alebo Aplikáciu kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia.
 3. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu alebo Aplikácie k akémukoľvek účelu odporujúcemu všeobecne záväzným právnym predpisov alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu alebo Aplikácie využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu Portálu alebo Aplikácie alebo rušiť používanie Portálu alebo Aplikácie alebo služieb poskytovanými inými osobami v rámci Portálu alebo Aplikácie. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu alebo Aplikácie, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Portálu alebo Aplikácie.

VI. Všeobecné podmienky uzatvorenia zmluvy uzavretej na diaľku

 1. V súlade s § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku“) používanie Aplikácie spadá pod elektronický obsah v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku.
 2. Používateľ vyjadruje súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, t.j. s používaním Aplikácie aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia používania Aplikácie). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku, udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím používania Aplikácie pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ preberá zodpovednosť za vady poskytnutých služieb prostredníctvom Aplikácie. S obsahom reklamačného poriadku sa Používateľ môže oboznámiť tu[MK1] .
 4. Ak Používateľ uplatňuje svoje nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby Prevádzkovateľa (reklamácia), kontaktuje Prevádzkovateľa písomne alebo na e-mailovej adrese info@kidsmonitor.io .
 5. Ak Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@kidsmonitor.io. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 6. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Používateľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

VII. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľa

 1. Prevádzkovateľ spracováva údaje Používateľa za účelom poskytovania služieb Používateľovi. Za účelom poskytovania služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii – meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, IP adresa, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia služby (napr. telefónne číslo, platobné údaje Používateľa). Používateľ týmto vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne.
 2. V prípade, ak Používateľ vyjadril svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom alebo tretími stranami, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania, SMS správ, kontaktovaním Používateľa Prevádzkovateľom alebo tretími stranami, ktorým na základe zmluvných vzťahov poskytne Prevádzkovateľ osobné údaje Používateľa za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných treťou stranou. Používateľ týmto vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade s týmto bodom trvá po dobu trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@kidsmonitor.io.
 3. Používateľ týmto vyslovuje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) súhlas s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Portál. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať charakter noviniek o službách Prevádzkovateľa alebo reklamný charakter. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@kidsmonitor.io. alebo v prípade e-mailu jednoduchým odhlásením pri každej doručenej e-mailovej správe kliknutím na odkaz „Odhlásenie z odberu noviniek“.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených na Portáli alebo v rámci Aplikácie, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými.
 5. Používateľ ako dotknutá osoba je oprávnený požadovať na základe písomnej žiadosti informácie o osobných údajoch ohľadom jeho osoby v zmysle ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a to nasledovne. Používateľ je na základe písomnej žiadosti oprávnený od Prevádzkovateľa vyžadovať:
  • potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ust. § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa ust. § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Používateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • opravu alebo likvidáciu Používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
  • likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov;
  • blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa.

  Práva Používateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Používateľ na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:
  • spracúvaniu Používateľových osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;
  • využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

  Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Používateľa je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre Používateľa právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Používateľových osobných údajov. Používateľ má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti Používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať Používateľ; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje Používateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Používateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Používateľa, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Používateľa.

  Ak Používateľ uplatní svoje právo:
  • písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Používateľa; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Používateľovi,
  • u sprostredkovateľa, je ten povinný zápisnicu bezodkladne odovzdať Prevádzkovateľovi.

  Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
 6. Prevádzkovateľ na svojich serveroch zhromažďuje niektoré ďalšie informácie technickej povahy ako sú napr. používaný operačný systém, čas požiadavky na server, cookies, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivca. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. Pravidlá používania cookies sú dostupné tu[MK2] .

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.
 2. Pokiaľ má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa spravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov zameraných na ochranu spotrebiteľa. V prípade, ak danému Používateľovi nemožno priznať postavenie spotrebiteľa, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 3. Prevádzkovateľ má právo meniť alebo modernizovať služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu. Takáto zmena však nesmie byť porušením práv Používateľov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť znenie týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, zmenou ponuky služieb alebo ich charakteru, alebo technickými možnosťami Prevádzkovateľa.
 5. O každej plánovanej zmene Podmienok bude Prevádzkovateľ informovať Používateľa 14 dní vopred. Pokiaľ Používateľ s navrhovanou zmenou nesúhlasí, v priebehu týchto 14 dní sa môže rozhodnúť ukončiť svoju činnosť na Portáli alebo v Aplikácii a zmazať svoje Konto Používateľa. Aktuálne platné a účinné znenie Podmienok je vždy zverejnené na Portáli alebo v rámci Aplikácie.
 6. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanove­ní týchto Podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmys­lu a účelu takýchto neplatných ustanovení týchto Podmienok. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je nevykonateľné.
 7. Akékoľvek nezrovnalosti a spory vzniknuté v súvislosti s týmto Podmienkami sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Avšak, ak nedôjde k takejto vzájomnej dohode budú všetky spory vyriešené s konečnou platnosťou príslušným súdom v Slovenskej republike určeným podľa procesných pravidiel platných v Slovenskej republike.

 

V Žiline, dňa 19.4 2018